Przejdź do KONTAKT

Autorka: Bogna Kietlińska

Redakcja merytoryczna: Justyna Lipko-Konieczna JUSTYNA LIPKO-KONIECZNA

Współpraca: Katarzyna Lalik, Justyna Lipko-Konieczna, Justyna Sobczyk, Agnieszka Szymańska, Justyna Wielgus

Korekta: Katarzyna Radomska

Projekt graficzny i skład: Radek Staniec, Maria Szczodrowska

Wydawnictwo Fundacja Teatr 21, Warszawa 2019

ISBN 978-83-948621-1-4

Centrum Sztuki Włączającej: Downtown zostało powołane we wrześniu 2018 roku dzięki współpracy Teatru 21 i Biennale Warszawa. Jest to instytucja w procesie (ale – co też ważne – bez stałej siedziby), której głównym celem jest rozwijanie idei inkluzji społecznej w oparciu o rozmaite narzędzia artystyczne i edukacyjne oraz, jak piszą Ewelina Godlewska-Byliniak i Justyna Lipko-Konieczna „uruchomienie krytycznej refleksji na temat niepełnosprawności ujmowanej jako kategoria kulturowa i społeczna”. Downtown to znacznie więcej niż teatr. Proponowane w Centrum Sztuki Włączającej spektakle, performansy, warsztaty, dyskusje i spotkania mają stanowić okazję do badania potencjału zmiany społecznej w ujmowaniu niepełnosprawności na polu artystycznym. Sztuka staje się tu przestrzenią do otwartej dyskusji, terenem eksperymentu polegającego na wspólnej pracy nad relacjami społecznymi.

Niniejsza publikacja w dużej mierze odpowiada procesowi pracy nad spektaklem Rewolucja, której nie było, który można też porównać do procesu budowania nowej instytucji. W tym kontekście kluczowe są dwa wątki. Pierwszy z nich dotyczy wspomnianej już zmiany. Poprzez wywiady z pomysłodawcami Downtown, aktorami i aktorkami Teatru 21, ich rodzicami i opiekunami oraz twórcami zaangażowanymi w tworzenie spektaklu Rewolucja… (są to m.in. aktorzy Biennale Warszawa oraz trio muzyczne Pokusa), starałam się uchwycić wymiary zmiany, jakie – dla różnych stron tego procesu – niesie praca twórcza z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Drugi wątek związany jest z projektowaniem innowacyjnego (także dlatego, że pierwszego na gruncie polskim) modelu współpracy pomiędzy takimi organizacjami, jak Teatr 21 a innymi, przede wszystkim publicznymi instytucjami kultury.

Bogna KIETLIŃSKA

***

Projekt „Wiosenny Inkubator Innowacji” realizowany jest przez Stowarzyszenie WIOSNA z siedzibą w Krakowie, ul. Berka Joselewicza 21, w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, w ramach Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

(nr POWR.04.01.00-00-I084/15).

***

Projekt „Niepełnosprawność i społeczeństwo” realizowany przez Biennale Warszawa we współpracy z Teatrem 21, ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

NEWSLETTER

Zapoznałem się z polityką prywatności