Do Konkursu dramaturgicznego “Współdzielimy przestrzeń” wpłynęło 9 zgłoszeń, z których 8 spełniło warunki określone w Regulaminie Konkursu i podlegało ocenie Kapituły. Kierując się kryteriami par. 6.5 Regulaminu Kapituła Konkursu w składzie: Agnieszka Lubomira Piotrowska (Przewodnicząca), Dorota Chałaczkiewicz, Daria Kubisiak, Uliana Roj, po lekturze tekstów jednogłośnie zadecydowała o przyznaniu nagrody dla Ostapa Junko za tekst “Ściany” oraz 2 wyróżnień: dla Zuzanny Kolebacz za tekst “A nasze nie” oraz dla Weroniki Orawiec za tekst “Nie potrzeba nam luster”.

Uzasadnienie przyznania nagrody:
Nagrodzona sztuka Ostapa Junko opisuje sytuację nastoletniej uchodźczyni wojennej w obcym kraju, zagubienie w nowej rzeczywistości i języku, osamotnienie i próbę integracji w nowym środowisku. Rekomendujemy ją do realizacji ze względu na jej wysokie wartości edukacyjne, potencjał teatralny oraz walory literackie.

Wyróżniona sztuka Zuzanny Kolebacz zwróciła naszą uwagę ze względu na świadomość teatralną, jaką operuje autorka tekstu, a także pogłębione i niejednoznaczne podejście do trudnych tematów takich jak: pandemia, społeczne protesty czy kryzys klimatyczny.

Natomiast sztuka Weroniki Orawiec wyróżniła się intrygującym językiem literackim, którym autorka za pomocą metafor i poetyckich obrazów sprawnie operuje w tekście dramatycznym.

czytaj więcej

ОГОЛОШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДРАМАТУРГІЧНОГО КОНКУРСУ

На Драматургічний конкурс «Спільний простір» надійшло 9 заявок, з яких 8 відповідали умовам, викладеним у Правилах конкурсу, і були оцінені членами Призогого комітету. Керуючись критеріями пп. 6.5 Правил, Призовий комітет, у складі: Аґнєшка Любомира Піотровська (голова), Дорота Халачкевич, Дарія Кубісяк, Уляна Рой, прочитавши тексти, одноголосно вирішили присудити премію Остапові Юнку за текст «Стіни» та 2 відзнаки: Зузанні Колебач за текст «А наші ні» і Вероніці Оравець за текст «Нам не потрібні дзеркала».

Підстава для нагородження:
П’єса Остапа Юнка, відзначена нагородою, описує ситуацію біженки-підлітка у чужій країні, її розгубленість у новій реальності та мові, самотність та намагання інтегруватись у нове середовище. Рекомендуємо п’єсу до постановки з огляду на її високу виховну цінність, театральний потенціал та літературну якiсть.

Відзначена п’єса Зузанни Колебач привернула нашу увагу через театральну обізнаность авторського тексту, а також завдяки глибокому та неоднозначному підходу до складних тем, таких як пандемія, соціальні протести чи кліматична криза.

П’єса Вероніки Оравець, натомість, вирізнялася інтригуючою літературною мовою, якою авторка майстерно оперує у драматичному тексті за допомогою метафор та поетичних образів.

читати далі

———-

ANNOUNCEMENT OF THE PLAYWRITING COMPETITION RESULTS

The Playwriting Competition „We Share Space” received 9 entries, of which 8 met the conditions set out in the Terms and Conditions of the Competition and were assessed by the Prize Committee. Guided by the criteria of Art. 6.5 of the Terms and Conditions, the Prize Committee, consisting of: Agnieszka Lubomira Piotrowska (Chairperson), Dorota Chałaczkiewicz, Daria Kubisiak, Uliana Roj, after reading the texts unanimously decided to award the prize to Ostap Junko for the text „Walls” and 2 honourable mentions: to Zuzanna Kolebacz for the text „And Our Not” and to Weronika Orawiec for the text „We Do Not Need Mirrors”.

Justification for the award of a prize:
Ostap Junko’s prize-winning play describes the situation of a teenage female war refugee in a foreign country, her being lost in a new reality and language, her loneliness and her attempt to integrate into a new environment. We recommend it for staging due to its high educational values, theatrical potential and literary quality.

The play by Zuzanna Kolebacz, which received an honourable mention, attracted our attention due to the theatrical awareness of the author of the text, as well as her in-depth and ambiguous approach to difficult topics such as pandemics, social protests or the climate crisis.

Weronika Orawiec’s play, on the other hand, stood out for its intriguing literary language, which the author skilfully used by means of metaphors and poetic images in her dramatic text.

read more

———-