O!SWÓJ / 2017-2019

O!SWÓJ to pedagogiczno-teatralny projekt dedykowany warszawskim uczniom i nauczycielom.

Warsztaty dla klas szkolnych:

realizowane po spektaklu, prowadzone w duetach przez twórców i aktorów Teatru 21, pod hasłem: „Różnorodność w klasie, czyli wydobycie każdego Ja”. Uczniowie stawali się bohaterami działań, które odwoływały się do ich pasji i zainteresowań, podkreślając wartość klasy jako grupy wspierającej indywidualny rozwój. Artyści poprzez narzędzia z nurtu pedagogiki zabawy budowali doświadczenie spotkania wspierającego różnorodność i dającego przestrzeń na wyrażanie siebie.

Rezydencje w szkołach:

obejmowały działania artystyczno-animacyjne skoncentrowane na badaniu przestrzeni wspólnej w szkołach. Artyści i pedagodzy teatru udali się do placówek oświatowych, by razem z uczniami w ramach działań artystyczno-społecznych zdefiniować, wykreować i powołać szkolną przestrzeń wspólną. Efekty projektów – artefakty i instalacje artystyczne po zakończonej rezydencji pozostawały w szkołach.

Warsztaty i konferencja dla nauczycieli i animatorów kultury:

Cykle spotkań przybliżające temat inności i niepełnosprawności poprzez działania pedagogiczno-teatralne. W czasie warsztatów uczestnicy pod okiem prowadzących artystów i pedagogów teatru dowiedzieli się jak zarządzać różnorodnością, gdzie poszukiwać inspiracji oraz jak przekładać tematy społeczne na język teatru i pracę z uczniami. Punktem wyjścia do warsztatów była filozofia pracy i repertuar Teatru 21.

Rezydencje artystyczne w szkołach

Rezydencje obejmowały działania artystyczno-animacyjne skoncentrowane na badaniu przestrzeni wspólnej w szkołach. Artyści i pedagodzy teatru udali się do placówek oświatowych, by razem z uczniami w ramach działań artystyczno-społecznych zdefiniować, wykreować i powołać szkolną przestrzeń wspólną. Efekty projektów – artefakty i instalacje artystyczne po zakończonej rezydencji pozostawały w szkołach.

O!SWÓJ 2019 - SZKOŁA OSWAJANIA

28 i 29 września 2019 roku odbyła się konferencja „Szkoła Oswajania” zrealizowania w partnerstwie z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Konferencja miała charakter warsztatowo-dyskusyjny, i była wynikiem doświadczeń, obserwacji, refleksji zdobytych przede wszystkim w ramach trzyletniego projektu O!SWÓJ realizowanego przez Teatr 21 w warszawskich szkołach. Szkoła publiczna jest przestrzenią wspólną. Jako teatr nie mamy dużego wpływu na cały system edukacji, ale ufamy, że można twórczo zmieniać i oswajać szkołę, korzystając z potencjału, który tkwi w nauczycielach i mikrośrodowisku każdej szkoły. Wspólnie, w różnorodnym gronie wspieramy ten potencjał: rozmawialiśmy o szkole i podjęliśmy próbę znalezienia nowego źródła dla lepszego, opartego na empatii funkcjonowania szkoły i wszystkich jej współtwórców, do których zaliczamy nauczycieli, uczniów, rodziców czy instytucje kultury. Było to spotkanie nauczycieli, artystów, kuratorów, pedagogów teatru oraz badaczy, dla których ważna jest edukacja oparta na dialogu, szacunku dla różnorodności, otwarta na miasto i jego ofertę, nie uciekająca od wyzwań i problemów. Celem konferencji było wsparcie nauczycieli w procesie edukacyjnym za pomocą twórczych narzędzi z obszaru sztuki. Skupiliśmy się na relacjach panujących w szkole, na kreatywnej pracy projektowej czerpiącej z potencjału uczniów, budującej poczucie wspólności i demokracji, przy pełnym poszanowaniu różnorodności.

O!SWÓJ 2018

30 września 2018
prowadzące: Justyna Lipko – Konieczna, Agnieszka Szymańska
Uruchamianie/odkrywanie potencjału

Pedagogika Teatru jako filozofia pracy. Warsztat wprowadzający w kategorię niepełnosprawności od strony historyczno-kulturowej. Czym charakteryzuje się działanie pedagogiczno-teatralne w kontekście pracy z osobami z niepełnosprawnościami? Jak budować proces teatralny uwzględniający potencjał i możliwości grupy? Warsztat miał charakter integracyjny, wprowadzający w zagadnienie niepełnosprawności i w sposób pracy Teatru 21.

7 października 2018
prowadząca: Justyna Sobczyk
Dynamika procesu tworzenia spektaklu w pracy z osobami z niepełnosprawnościami

Warsztaty wprowadziły uczestników w metodę pracy bazująca na potencjale grupy. Spotkanie było okazją do podzielenia się metodą reżyserką wypracowaną w ciągu 13 lat pracy w Teatrze 21. Reżyser – pedagog teatru – co to oznacza? Jakie konsekwencje ma przyjęcie postawy pedagogiczno-teatralnej w pracy reżyserskiej, jak zmienia się proces tworzenia scenariusza, pisania na scenie. Podczas pracy skupiliśmy się na potencjale improwizacji w pracy reżyserskiej, pracy z tym, co jest obecne – zarówno jeśli chodzi o przestrzeń, pomysły, ale również opór ze strony grupy. Skupiliśmy się na uważnej obserwacji, jak też na dynamicznym prowadzeniu aktorów w procesie pracy, nie zapominając o znaczeniu informacji zwrotnej. Reżyser-pedagog teatru czyli ten, który podąża za grupą, jednocześnie będąc z przodu. Spotkanie miało charakter praktyczny z elementami wykładowymi.

13 października 2018
prowadząca: Maja Parczewska
Inspiracje i doświadczanie

Warsztaty dały szansę poznania metod pracy twórczej, eksperymentowania, używania znanych tworzyw w nieoczywisty sposób. Uczestnicy zostali zaproszeni do szerokiego rozumienia kreatywności, także pozaartystycznego, m.in. jako postawy gotowości do przełamywania stereotypów tak w myśleniu, jak i działaniu. Doświadczyli, że do uczestnictwa w działaniach nie są potrzebne żadne zdolności plastyczne, wystarczy dobra energia i otwartość na nowe kontakty i doświadczenia. Celem naszego spotkania było z jednej strony włączenie uczestników w proces twórczy, uruchomienie osobistego potencjału, przefiltrowanie go przez własne potrzeby i możliwości, z drugiej odwołanie się do własnej praktyki zawodowej pod kątem możliwości przełożenia zdobytego doświadczenia na praktykę. Znalazł się czas na zwrócenie uwagi na tzw. pułapki, w które arteterapeuta może mimowolnie wpaść pracując z grupami zróżnicowanymi pod względem dysfunkcji i deficytów. Tematowi temu poświęcony był krótki wykład o podłożu psychologicznym.

21 października 2018
prowadząca: Justyna Lipko – Konieczna
Otwieranie pola

Podczas warsztatów poznaliśmy różne możliwości budowania dramaturgii spektaklu, wydarzenia, scenariusza. Nasza praca koncentrowała się wokół pytania jak w polu dramaturgii stworzyć przestrzeń, by mogły wybrzmieć w niej indywidualne historie, gdzie każdy z uczestników tworzący wypowiedź artystyczną ma prawo się wyrazić w sposób wolny i twórczy. Za punkt wyjścia służyły przykłady spektakli, warsztatów i scenariuszy teatralnych Teatru 21.

28 października 2018
prowadząca: Justyna Wielgus
Możliwości ruchu…

Warsztaty wykraczały poza badanie ruchu czy poruszania się. Były okazją do zdefiniowania własnego obrazu siebie. Uczestnicy wykonywali ćwiczenia z obszaru improwizacji kontaktowej i świadomości ciała oraz rozwijali umiejętność spontanicznego kreowania własnego języka ruchu.

4 listopada 2018
prowadzący: Justyna Wielgus i Sebastian Świąder
Ciało muzyki/muzyka ciała /instalacje

Jak nasze ciała reagują na dźwięki? Jak instrumenty stają się ciałami? Jak dźwięki ciała stają się muzyką samą w sobie… Podczas warsztatu przyglądaliśmy się jak wykorzystać synergię ciała i dźwięki w procesie twórczym. Wychodziliśmy od ruchu, organicznego dźwięku, przyglądaliśmy się eksperymentowi z improwizowanym chórem, zgłębimy się w zabawę z nagrywaniem, przetwarzaniem i odtwarzaniem.

O!SWÓJ 2017

7 października 2017
prowadzący: Rafał Urbacki
Horyzont zdarzeń – przestrzeń wspólna, którą trzeba się podzielić

Jak to zrobić, żeby sobie nie przeszkadzać i dzielić się jednocześnie z innymi miejscem, w którym się jest? Jakie myśli, emocje, stany ciała temu towarzyszą? Czy da się poczuć szczęście w tej sytuacji? Jakich wymiarów należy szukać, by znaleźć dla siebie przestrzeń swobody i wolności? Uczestnicy pracowali w oparciu o metody związane z pracą nad tożsamością ciała, ciałem w przestrzeni, stosunkiem ciała do ciała (osoby do osoby). Jako podstawę spotkania traktowaliśmy podstawy choreografii współczesnej i improwizację ruchową. Podczas warsztatu staraliśmy się wypracować bezpieczną przestrzeń wymiany doświadczeń i dialogu o naszej różnorodności, która rodzi wzajemną ciekawość i równość.

8 października 2017
prowadzące: Justyna Sobczyk i Agata Manturzewska
Teatr 21! Aktor!! Jak rozbroić lęk!!!

Celem warsztatu było przyjrzenie się lękowi przed spotkaniem z osobami z niepełnosprawnością. Tworzyliśmy bezpieczną przestrzeń dla nazwania swoich lęków. Czego się boimy w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością? Czego boją się nasi uczniowie? Jak wspólnie ten lęk oswoić i rozbroić? Jak zadbać o komfort uczniów i swój? Jak wspólnie budować przestrzeń wzajemnego szacunku?

21 października 2017
prowadząca: Justyna Wielgus
Ruchliwość jako metafora myślenia

Warsztat był zaproszeniem do udziału w praktycznym przypatrywaniu się ciału jako zdolnemu do sztuki. Podążając za myślą Alaina Badiou, iż „ciało jest zdolne do sztuki i jest zarazem dokładną miarą tego, w jakim stopniu, w danym momencie, jest ono do niej zdolne” odbyliśmy mikro-retrospektywną podróż do archiwum własnych obrazów/ wspomnień naszego ciała w ruchu/ ciała – myślenia. Podjęliśmy pojęcie ciała tańczącego i ciała teatralnego. Przyglądaliśmy się temu, czym jest i może być ruch sceniczny, różnym metodom jego powoływania i praktykowania. Na przykładzie spektakli Teatru 21 analizowaliśmy jak może on się zmieniać i rozwijać, a nawet wytwarzać swój język, jako nową jakość warsztatu aktora czy języka przedstawiania. Poddawaliśmy analizie jak różne sposoby obecności scenicznej wpływają na widza i kształtują jego relację z aktorem. Podstawą naszej pracy była improwizacja ruchowa z elementami improwizacji kontaktowej i ruchu autentycznego, wybrane elementy techniki Labana, Bartenieff oraz Erica Franclina.

22 października 2017
prowadzące: Justyna Lipko-Konieczna i Justyna Sobczyk
Zabierz głos

Podczas warsztatów wprowadziłyśmy uczestników w reżysersko- -dramaturgiczną metodę pracy, angażującą na równi wszystkich biorących udział w procesie twórczym. Poznawałyśmy różne strategie uruchamiania improwizacji dramaturgicznej, prowadzące do kolektywnego budowania treści przedstawienia i wspólnego z aktorami tworzenia scenariusza teatralnego. Zastanawialiśmy się nad zmianą, którą wprowadza budowanie spektaklu jako przestrzeni wspólnej wypowiedzi i nad potencjałem teatru rozumianego jako wielogłos, szczególnie w kontekście polityki partycypacji.

28 października 2017
Agata Skwarczyńska
O przestrzeni w działaniach teatralnych
29 października 2017
prowadzący: Sebastian Świąder i Justyna Sobczyk
Wielogłos

Warsztat stanowił podsumowanie całości cyklu. Odwoływaliśmy się do zapamiętanych gestów, sekwencji ruchowych, doświadczeń ciała, a także tekstów i myśli, które pojawiły się podczas wcześniejszych spotkań. Stworzyliśmy wspólny performatywny utwór, esej na scenę, zastanawiając się nad teatrem i rolą nauczyciela – pedagoga teatru – reżysera w szkole.

Warsztaty dla klas szkolnych

Warsztaty realizowane po spektaklu, prowadzone w duetach przez twórców i aktorów Teatru 21, pod hasłem: „Różnorodność w klasie, czyli wydobycie każdego Ja”. Uczniowie stawali się bohaterami działań, które odwoływały się do ich pasji i zainteresowań, podkreślając wartość klasy jako grupy wspierającej indywidualny rozwój. Artyści poprzez narzędzia z nurtu pedagogiki zabawy budowali doświadczenie spotkania wspierającego różnorodność i dającego przestrzeń na wyrażanie siebie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Wspieraj nas na Patronite
Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności